Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosti Quacko s.r.o

 

Ochrana osobných údajov Záujemca, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súladu s pravidlami stanovenými Nariadením Europského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenia“).

Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Quacko s.r.o. v súladu s nariadením sú dostupné na webové stránke Poskytovateľa www.investportal.sk

Osobné údaje a tretie strany 

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia údaje ochrániť lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.  

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: 

  • Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de l’Aubrac, 75012 PARIS 
  • Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, ICO: 36 421 928 
  • Google Analytics, Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA 
  • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 3155, Malta, Europe
  • Facebook Ireland Ltd, Facebook pixel, 4 Grand canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F
   

3.   Presun údajov mimo Európsku úniu 

Všetky dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie. 

4.   Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte k dispozícii viacero práv.  

Máte právo na 

 • informovanosť, ktoré je plnené aj touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov. 
 • prístup, môžete nás kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v stanovenej lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a na aký účel.
 • doplnenie a zmenu osobných údajov, môžete využiť ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné. 
 • obmedzenie spracovania, môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.  
 • nevzťahovanie rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). 
 • prenesiteľnosť, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup  
 • výmaz, (právo byť zabudnutý). Pri využití tohto práva vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom. 

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Ak budete chcieť niektoré z Vašich práv využiť, prosím, kontaktujte nás e- mailom na: info@investportal.sk, prípadne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „Odvolanie súhlasu“ na obálke, prípadne telefonicky na čísle 0904 405 902. 

3.   Mlčanlivosť 

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

4.   Zabezpečenie  

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu,poškodeniu alebo zničenie vašich osobných údajov. Medzi ne patria dostatočne zabezpečené serverové úložiská, hardvérové a softvérové zariadenie chránené heslom, a tiež biometrickými zabezpečovacími technológiami našich partnerov.  


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto udeľujem spoločnosti Quacko s.r.o., IČO: 51791692, so sídlom A. Bednára 712/3, 971 01 Prievidza, zastúpená: Martinom Bittarom, konateľ e-mail: info@investportal.sk (ďalej len „Správca“) súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu:

  1. Meno, priezvisko a titul,
  2. Poštová adresa,
  3. E-mailová adresa,
  4. Telefónne číslo,
  5. Údaje o predmete plnenia Správcu,
  6. Bonita.

Za účelom: 

Osobné údaje budú použité za účelom zasielania informácií, produktov, služieb, noviniek a aktualít týkajúcich sa finančného trhu t.j. Newsletterov a ďalej ku spracovaniu ponuky finančných produktov podľa kritérií zadaných subjektom údajov do porovnávače/kalkulačky investičných možností na webovom portáli Správca https://www.investportal.sk, na kontaktovanie subjektu údajov e-mailom či telefonicky a k ďalšiemu rokovaniu o finančných produktoch s investičným špecialistom.

Osobné údaje sú spracovávané 3 roky a môže na základe ich spracovania dochádzať k automatizovanému spracovaniu či profilovaniu.

Osobné údaje môžu byť za účelom spracovania ponuky finančného produktu poskytnuté / odovzdané inému správcovi, a to investičnému špecialistovi (ďalej len „Poradca“), ktorý má so Správcom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a je oprávnený poskytovať a dojednávať s dotknutou osobou finančné služby. 

Ďalej beriem na vedomie, že tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať formou písomnej informácie zaslanej na adresu Správca alebo na e-mailovú adresu info@investportal.sk, a to aj pred uplynutím doby, na ktorej som súhlas udelil/(a). Odvolaním tohto súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v čase pred odvolaním súhlasu.

Viac informácií o spracovaní mojich osobných údajov je uvedené v informačnom dokumente, ktorý je k dispozícii na webovej adrese https://www.investportal.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/. V prípade otázok týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov sa môžem obrátiť na správcu osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailovej adresy info@investportal.sk