Všeobecné obchodné podmienky Investportal.sk

1. Úvod

1.1 Spoločnosť Quacko s.r.o., IČO: 51791692, so sídlom A. Bednára 712/3, 971 01 Prievidza, je poskytovateľom softwaru, IT riešenia a marketingu (registrovanej obchodnej značky) a prevádzkuje web www.investportal.sk a svojim zmluvným partnerom (odberateľom, zmluvným poradcom), služby poskytuje za nižšie uvedených podmienok. Web www.investportal.sk a služby s ním spojené slúžia ku sprostredkovaniu kontaktu obchodnej príležitosti (kontaktu), dopytu a ponuky a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce pre užívateľa. Dopytom sa rozumie odoslaná štrukturovaná požiadavka od užívateľa s cieľom získať všeobecné informácie ohľadom investičných možností (dalej len investície) vďaka prepojeniu telefonického alebo aj osobného s poradcom. 

1.2 Spoločnosť Quacko s.r.o  poskytuje software, informačný systém (InvestKlient), registrovanú obchodnú značku a marketingové služby súvisiace so značkou. Tieto služby sú poskytované odberateľom (zmluvným  partnerom). Tak ako aj celý web je vedený na základe zmluvne daného vzťahu (prípadne platných licencií) pre odberateľa.
Týmito odberateľmi (zmluvnými partnermi) sú spoločnosti alebo jednotlivé osoby podnikajúce v oblasti finančného sprostredkovania s oprávneniami sprostredkovať investície alebo iných finančných expertov a firiem podnikajúce vo finančnom sektore. Tieto subjekty môžu byť držiteľmi potrebných licencií pre sprostredkovateľskú činnosť, pokiaľ takáto činnosť vyžaduje licenciu, a sú registrovaní  v Slovenskej národnej banke. Spoločnosť Quacko s.r.o  poskytuje software, ktorý spravuje, doménu www.investuportal.sk a poskytuje odberateľom marketingové riešenie na mieru.

1.3 Prehlásenie k záväznosti informácií – pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, modelové príklady, s príkladmi a výpočtami vo všetkých kalkulačkách na tomto webe sú orientačné a nie sú ponukou na uzavretie zmluvy, prísľub k uzavretiu zmluvy, vyhlásením verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku, verejnú ponuku ani akýmkoľvek iným právnym konaním Quacko s.r.o, a to bez ohľadu, na obsah či označenie; pokiaľ ktorákoľvek časť tohto webu vykazuje obsahové náležitosti iného právneho konania Quacko s.r.o. je to výhradne právne nezáväzného a informatívneho charakteru aj pokiaľ to tak nie je vyslovené označené. 

1.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) stanovujú základné pravidlá, ktorými sa budú riadiť všetky vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

2. Definícia Pojmov

2.1 „Poskytovateľ“ znamená spoločnosť Quacko s.r.o., IČO: 51791692, so sídlom A. Bednára 712/3 971 01 Prievidza, prevádzkujúca webové stránky www.investportal.sk pre svojich odberateľov softwaru (zmluvných partnerov).

2.2 „Užívateľ“ znamená Záujemca, alebo akákoľvek iná osoba využívajúca služby na Portálu Poskytovateľa.

2.3 „Portál“ znamená webové rozhranie dostupné na adrese www.investportal.sk, ktoré umožňuje porovnanie investičných ponúk podľa požadovaných parametrov a sprístupňuje kontakty jednotlivých subjektov.

2.5 „Poradca“ znamená fyzická osoba podnikajuca v rámci aktivít u niektorého ze samostatných sprostredkovateľov na trhu (FingoSk s.r.o, Finportal a.s.) a vybraných zmluvných odberateľov, teda poradenských spoločností, so špecializáciou na investície.

2.6 „Záujemca“ znamená koncový zákazník, ktorý dopytuje informácie o investičných možnostiach alebo žiadajúci o prepojenie s investičným špecialistom, ktorý si do Portálu uviedol sám.

2.7 „Investície“ znamená pre účely týchto VOP jednotlivé investičné produkty, sporiace produkty, akékoľvek finančné aj iné produkty či príležitosti.

3. Účel Portálu

3.1 Účelom Portálu je na jednej strane združovať Poradcov a prepojiť ich so Záujemcami. Na strane druhej združovať dopyty Záujemcov o získanie bližších informácií ohľadom investičných možností. Cieľom Portálu je ďalej umožniť rýchlejšie získanie kontaktu na osobu poskytujúcu informácie ohľadom investičných možností. Všetky informácie publikované na tomto webu Poskytovateľom sú určené výhradne ku študijným a informatívnym cieľom a v žiadnom prípade je nemožno považovať za investičné odporúčanie, alebo ponuku v zmysle príslušných právnych predpisov.

4. Registrácia Užívateľa

4.1 Záujemca zadá do formulára dostupného na Portály podstatné a osobné údaje pre získanie prehľadu investičných možností. Týmito údajmi sú– meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, výšku investície a mesačné investovaná čiastka.

4.2 Pre získanie výsledku porovnávača sa Užívateľ musí oboznámiť s týmito VOP. Vyjadrenie súhlasu prostredníctvom políčka „súhlasím s VOP“ je podmienkou pre používanie Portálu.

4.3 Používateľ je oprávnený udeliť Poskytovateľovi dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ponuky finančného produktu – investícií (ďalej len Súhlas so spracovaním“), a to elektronicky, zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, ktoré se Záujemcovi zobrazí súčasne s políčkom pre zadanie overovacieho kódu, ktorý mu bol zaslaný v overovacej SMS správe podľa odst. 4.4 týchto VOP. Na základe udeleného súhlasu môže byť Záujemca kontaktový Poradcom s individuálnou ponukou Investícií alebo iného finančného produktu podľa kritérií zadaných Záujemcom na Portáli. Udelením tohto súhlasu je podmienkou, aby Záujemca mohol byť informovaný a kontaktovaný Poradcom s konkrétnou ponukou Investícií či iným finančným produktom na mieru a aby o možnostiach dojednania Investícií s Poradcom mohol ďalej rokovať.

4.4 Po odoslaní požiadavky k vyhľadávaniu Investícií je Užívateľovi zaslaný na uvedené telefónne číslo overovací kód, ktorý slúži k overeniu totožnosti Užívateľa a verifikácie zadaného telefónneho kontaktu. Overenie identity Záujemca je zmluvným požiadavkám Poskytovateľa, bez overenia nie je možné uskutočniť porovnanie investičných možností.

4.5 Užívateľ prehlasuje, že údaje uvedené vo formulári, sú pravdivé.

4.6 Okamihom dokončenia registrácie, tj. odsúhlasením týchto VOP a odoslaním zadaných údajov stlačením príslušného tlačidla pre vyhľadávanie Investícií podľa zvolených kritérií, je založený zmluvný vzťah medzi Záujemcom a Poskytovateľom.

4.7 Práva a povinnosti ostatných Užívateľov spojených s registráciou je upravená zmluvami uzatvorenými s Poskytovateľom.

5. Pravidla poskytovania služby

5.1 Užívateľ je oprávnený na základe uskutočnenej registrácie listovať obecnými informáciami zaoberajúcimi sa tematikou Investícií.

5.2 Užívateľ dokončením registrácie a udelením Súhlasu so spracovaním súhlasí so skutočnosťou, že jeho zadané osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť svojim zmluvným partnerom v súlade s udeleným Súhlasom so spracovaním.

5.3 V prípade, že registráciu v prospech Záujemca uskutočnil niekto iný, tak týmto prehlasuje, že je oprávnený naložiť s osobnými údajmi Záujemca, a že na výzvu Poskytovateľa je schopný predložiť súhlas s nakladaním s osobnými údajmi Záujemca. Takýto súhlas má taktiež s Poskytovateľom uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, na základe ktorej je Poskytovateľ oprávnený údaje Záujemca spracovať.

5.4 V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. 
Webový server, ktorý spravuje webové stránky www.investportal.sk, zasiela na osobný počítač Užívateľa, ktorý navštívil tieto webové stránky súbory „cookies“ (textové súbory, ktoré server umiestňuje do počítača Užívateľa webových stránok a ktoré pri každej ďalšej návšteve webových stránok Užívateľom získava späť na server), pokiaľ Užívateľ prijímanie týchto súborov povolil vo svojom prehliadači webových stránok.  Jedným z dôvodov využitia súborov „cookies“ je pomoc pri zhromažďovaní štatistických údajov o návštevnosti webových stránok, pričom tieto údaje nikdy nie sú spojené s osobnými údajmi Užívateľa. 

5.5 Prijímanie súborov „cookies“ podľa predchádzajúceho odstavca môže Užívateľ zakázať vo svojom prehliadači webových stránok.

6. Zodpovednosť poskytovateľa

6.1 Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť Užívateľov v súvislosti s využívaním služieb Portálu ani za spôsob jeho užívania. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie týchto služieb Užívateľom, Poradcom či tretími osobami. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody ktoré vznikli Užívateľom voči tretím osobám ako dôsledok užívania či naopak možnosti využívať služby Portálu alebo v súvislosti s nimi. Poskytovateľ ne zodpovedá za plnenie povinností v rámci záväzkov ktoré vznikli medzi Užívateľom a Poradcom.

6.2 Užívateľ berie na vedomie. Že Poskytovateľ objektívne nemôže zaručiť stopercentnú funkčnosť ani bezchybnosť fungovania služieb Portálu, a to s ohľadom na technickú náročnosť procesov, ktoré v rámci Portálu prebiehajú.

7. Vybavovanie sťažností Užívateľov

7.1 Vybavovanie sťažností Užívateľov zaisťuje Poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy info@investportal.sk.

8. Ceny a poplatky

8.1  Využívanie všetkých možností a služieb Portálu Užívateľom je zdarma.

9. Práva a povinnosti

9.1 Užívateľ prehlasuje že

 1. je plne spôsobilý k právnemu jednaniu, a to najmä s ohľadom na svoj vek,
 2. nebol pozbavený spôsobilosti k právnemu jednaniu, ani mu tieto práva neboli obmedzené v rozsahu ktorý znemožní vyslovenie súhlasu s týmito VOP,
 3. všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácií poskytol, sú pravdivé, úplné, presné a správne,
 4. že sa oboznámil s textom týchto VOP a súhlasí s nimi,
 5. na základe udeleného Súhlasu so spracovaním je zoznámený so skutočnosťou, že jeho poskytnuté údaje môže Poskytovateľ predať/poskytnúť Poradcom,
 6. ak zistí zneužitie svojich identifikačných údajov, musí bezodkladne nahlásiť Poskytovateľovi toto zistenie.

9.2 Poskytovateľ je

 1. oprávnený na základe udeleného Súhlasu so spracovaním predať zaslané identifikačné údaje Poradcovi,
 2. kedykoľvek pozastaviť činnosť Portálu.

9.3 Poskytovateľ prehlasuje, že

 1. nie je koncovým dodávateľom finančných produktov – Investícií,
 2. poskytuje v rámci Portálu priestor pre získanie všeobecných informácií týkajúcich sa témy Investícií podľa kritérií Záujemca. Tieto informácie sú iba orientačné a slúžia výhradne ku študijným účelom. Poskytovateľ spája Užívateľa pre získanie bližších informácií o investíciách a úveroch s Poradcom.

9.4 Bližšie špecifikácie práv a povinností pre Poradcov je zahrnutá v zvlášť uzatvorených zmluvách.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov Záujemca, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súladu s pravidlami stanovenými Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenia“).

10.2. Informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Quacko v súladu s nariadením sú dostupné na webové stránke Poskytovateľa www.investportal.sk

10.3 Osobné údaje a tretie strany 

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia údaje ochrániť lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú.  

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem: 

 • Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de l’Aubrac, 75012 PARIS 
 • Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava, ICO: 36 421 928 
 • Google Analytics, Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043, USA 
 • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 3155, Malta, Europe

3.   Presun údajov mimo Európsku úniu 

Všetky dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie. 

4.   Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby. V súvislosti s ochranou osobných úajov máte k dispozícii viacero práv.  

Máte právo na 

 • informovanosť, ktoré je plnené aj touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov. 
 • prístup, môžete nás kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v stanovenej lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a na aký účel.
 • doplnenie a zmenu osobných údajov, môžete využiť ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné. 
 • obmedzenie spracovania, môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.  
 • nevzťahovanie rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). 
 • prenesiteľnosť, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup  
 • výmaz, (právo byť zabudnutý). Pri využití tohto práva vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom. 

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Ak budete chcieť niektoré z Vašich práv využiť, prosím, kontaktujte nás e- mailom na: info@investportal.sk, prípadne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „Odvolanie súhlasu“ na obálke, prípadne telefonicky na čísle 0904 405 902. 

3.   Mlčanlivosť 

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci, spolupracovníci a spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

4.   Zabezpečenie  

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu,poškodeniu alebo zničenie vašich osobných údajov. Medzi ne patria dostatočne zabezpečené serverové úložiská, hardvérové a softvérové zariadenie chránené heslom, a tiež biometrickými zabezpečovacími technológiami našich partnerov.  

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom, Poradcom a prípadnými tretími osobami prebieha výhradne prostredníctvom emailu, na emailové adrese Poskytovateľa info@investportal.sk

11.2 Právom rozhodným pre všetky prípadné spory ktoré vznikli z tohto 

11.3 Ak sú niektoré ustanovenia VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu co najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky VOP vyžadujú písomnú formu, pričom o ich zmene bude objednávateľ informovaný prostredníctvom oznámení na Portáli.